Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan Permit Kebenaran bagi Pengimpotan dan Pengekspotan bahan-bahan yang menghakis Lapisan Ozon


Perkhidmatan ini disediakan oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi. Pengimpotan dan pengekspotan bahan-bahan yang menghakis laipsan ozon adalah dikawal selalu dibawah AKta Kastam 2006. Dibawah akta ini, hanya pengimpot/pengekspot yang berdaftar di bawah Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi (Jastre) dan juga memounya permit kebenaran yang diluluskan oleh JASTRe dibenarkan untuk mengimpot/mengekspot bahan-bahan yang menghakis lapisan Ozon mengikut kuantiti yang dinyatakan dalam permit kebenaran.


Perkhidmatan boleh didapati secara online dan offline

Start

Syarat / Kriteria Am Perkhidmatan 

Mesti berdaftar sebagai pembekal / pengimpot / pengekspot bahan terkawal di bawah Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi.

Syarat / Kriteria Penggunaan Perkhidmatan atas Talian


  • Mendaftar di laman sesawang Brunei Darussalam National SIngle Window (BDNSW), www.bdnsw.gov.bn untuk mendapatkan Nama Pengguna dan Kata Laluan (Gunakan Browser Google Chrome).
  • Menghadiri Latihan daripada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi penggunaan Sistem BDNSW.
Cara menggunakan Perkhidmatan ini

Offline Prosedur

Prosedur offline hanya digunakan apabila sistem BDNSW tidak berfungsi.

                       Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi,
                       Kementerian Pembangunan,
                       Bangunan Tumasek Plaza,
                       Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, BA1211,
                       Negara Brunei Darussalam.

  • Langkah 2
    • Menunggu maklum balas daripada JASTRe.
Online Prosedur

  • Prosedur berdasarkan dengan latihan daripada Jabatan Kastam dan Eksais diRaja bagi penggunaan sistem BDNSW.


Attachments