Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan untuk menjadi guru di Institusi Pendidikan Swasta (Formal & Tidak Formal)


Perkhidmatan ini disediakan oleh Kementerian Pendidikan bagi permohonan untuk menjadi guru di Institusi Pendidikan Swasta (Formal dan Tidak Formal) 

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual.


Start

Syarat / Kriteria Am Perkhidmatan

Syarat-syarat:

 • Hendaklah berumur 18 tahun ke atas;
 • Lulus tapisan keselamatan;
 • Memiliki kelulusan akademik yang bersesuaian dengan peringkat dan mata pelajaran yang akan diajar;
 • Kelayakan minima tenaga pengajar di Institusi Pendidikan Informal Swasta (kecuali bimbingan) adalah mengikut bidang dan peringkat kemahiran yang bersesuaian;
 • Warga asing hendaklah memiliki sijil / diploma dalam bidang perguruan;
 • Kelayakan minima bagi warga tempatan adalah mengikut peringkat pengajian seperti berikut :-

           Bil    Peringkat Persekolahan   Kelayakan Minima     
 
            1      Tadika                             4 ‘O’ Level / mempunyai Sijil Early
                                                                    Childhood Care and Education
                                                                   (ECCE) (ECCE)

            2      Rendah                            4 'O' Level

            3      Menengah                      ‘A’ Level  dalam matapelajaran 
                                                                    yang akan di ajar / berkaitan

            4     Pra -U                              Diploma

            5     Pengajian Tinggi              Mempunyai sekurang-kurangnya Diploma 
                                                           Tertinggi Kebangsaan / Sarjana Muda / 
                                                           Sarjana / Doktor Falsafah (hendaklah satu
                                                           tahap yang lebih tinggi daripada tahap yang
                                                           hendak diajar )

                  (Sijil Ikhtisas/Kemahiran   Mempunyai kelulusan akademik dalam
                  Diploma, Ijazah Sarjana    bidang bersesuaian
                  Muda, Sarjana (Masters)

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

Surat permohonan hendaklah dihadapkan terlebih dahulu ke Bahagian Pendidikan Swasta dengan menyertakan perkara-perkara berikut:

 1. Dua (2) set borang Application for Registration as a Teacher [Second Schedule (Form B)]; 
 2. Dua (2) keping gambar berukuran pasport;;
 3. Salinan Kad Pengenalan Pintar (termasuk warga asing yang mempunyai kad pintar);
 4. Salinan Pasport (bagi warga asing sahaja);
 5. Salinan sijil kelulusan akademik tertinggi (jika diploma ke atas, salinan transkrip perlu disertakan);
 6. Penyata Diri;
 7. Lain-lain dokumen yang berkaitan;
 8. Salinan surat pengiktirafan dari Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan (MKPK) bagi permohonan sebagai pensyarah di Institusi Pengajian Tinggi Swasta;
 9. Salinan Surat Tauliah Kebenaran Majlis Ugama Islam Brunei kepada permohonan bagi mengajar Al-Quran, Bahasa Arab dan Ugama;
 10. Dua (2) surat sokongan (letter of commendations) sepertimana yang dikehendaki di dalam borang Application for Registration as a Teacher [Second Schedule (Form B)].  

Note : 

Borang Registration as a Teacher [Second Schedule (Form B)] boleh dimuatturun disini

Attachments